Wzór wniosku o przywrócenie terminu do odrzucenia spadku przez małoletniego
  • Umowy
  • 14 września 2021 00:40

Dotyczy to zarówno spadkobiercy ustawowego, jak i testamentowego.. nie chcę, aby długi brata na mnie spadły, nie wiem dokładnie ile ich miał, ale trochę tego było.Wniosek o przywrócenie terminu musi zawierać .prosz ę o wyra żenie zgody na dokonanie czynno ści przekraczaj ącej zwykły zarz ąd maj ątkiem małoletniego/ych polegaj ącej na odrzuceniu spadku po zmarłej/ym…………………………… ……… (imi ę i nazwisko) w dniu……………………………(data zgonu).. Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczen…

Regulamin | Kontakt