Podanie o przepisanie oceny uek

Pobierz

Do wniosku należy dołączyć kserokopię zaliczenia i oceny z indeksu, jego pierwszą stronę oraz ………………….….. dnia ………………….. Zwracam się z prośbą o przepisanie oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne.. Wzór harmonogramu IOS.. 2 jest średnią ważoną: średniej z oceny bieżącej (40%) oraz oceny z egzaminu (60%) - pod warunkiem, że obie te oceny są …Gdańsk, dnia.. (imię i nazwisko).. (rok i kierunek studiów).. (nr albumu)Studia Podyplomowe.. Zmiana grupy jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu …Gdańsk, dnia.. (imię i nazwisko).. (rok i kierunek studiów)e) Podanie o przepisanie ocen naleŜy złoŜyć w dziekanacie nie później niŜ 7 dni przed rozpoczęciem zajęć danego semestru ustalonym zarządzeniem Rektora AGH na …Formularz podania o przepisanie ocen z wymiany studenckiej Erasmus Data wydania 01.09.2020 Dokument systemu zarządzania jakością Instytutu Ekonomii, Finansów i … imię i nazwisko.. dokładny adres zamieszkaniaGdańsk, dnia.. (imię i nazwisko).. (rok i kierunek studiów).. (nr albumu)Jest to możliwe, jeśli przedmiot A pokrywa swoją tematyką przedmiot B, ma co najmniej taką samą liczbę pktów ECTS, wymiar godzin ćwiczeń/wykładów oraz taki sposób …Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.. PODANIE O REAKTYWACJĘ.. Czy mogę zmienić grupę lektoratową?. Wydział / kierunek.. Rok studiów Czy lektorat jest przedmiotem obowiązkowym?. 7.Często zadawane pytania..

Podanie o przepisanie oceny.

Z poważaniem.. (podpis studenta) Opinia Prowadzącego: Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przepisanie oceny.Zwracam się z prośbą o zaliczenie ocen z przedmiotów: (nazwy przedmiotów) w związku ze studiowaniem przez ze mnie kierunku (kierunek oraz tryb studiów).. Przedmiot zrealizowałam (-łem) na .. (nazwa …WYCHOWANIE FIZYCZNE - przepisanie oceny: wniosek należy składać w pierwszej kolejności w Studium Wychowania Fizycznego.. Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów - Do podania należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie dokumentujące powód ubiegania się o IOS.. Podanie do Dziekana (ogólne) Podanie o powtarzanie semestru.. Podanie o wpis warunkowy.. Strona tytułowa WIEiK.WNIOSEK o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie: 43.9 KB: WNIOSEK o powtarzanie semestru: 27.61 KB: …Na wniosek studenta prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o zaliczeniu przedmiotu przewidzianego do realizacji w danym semestrze na podstawie wcześniej …Katowice, ……………….. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej.. Podanie o przepisanie oceny.. Podanie o przepisanie oceny.. Możliwe jest zaliczenie lektoratu na podstawie oceny z zaliczenia i egzaminu końcowego z drugiego …Kraków, dnia ………………………………… (imię i nazwisko) …………………………………………………..

podanie o wznowienie studiów.

Jestem …1.. Podanie o przyznanie IOS.. JĘZYK OBCY - nie ma konieczności składania …kształcenia pokrywają się z wymaganiami na UEK, c) zrealizował przedmiot we wcześniejszym terminie na innej uczelni, ale bez oceny (tylko zaliczenie przedmiotu).Prośba o wyrażenie zgody na przepisanie ocen Szanowny Panie Dziekanie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przepisanie oceny/zaliczenia z następujących …Przepisywanie ocen/zaliczanie zajęć lektoratowych w innym trybie.. PODANIE DO PRODZIEKANA-OGOLNY.. Podanie o powtarzanie przedmiotu.Imię i nazwisko studenta Łódź, dnia.. Nr albumu …………………………………………….. PODANIE O INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW.. Proszę o wyrażenie zgody na przepisanie oceny z kierunku .. na kierunek .. nazwa przedmiotu, rodzaj zajęć.. zgoda …Podanie o wpis na wyższy semestr .. 1-szym na studiach II stopnia) ma prawo do rozliczenia przedmiotu w systemie rocznym -student zobowiązany jest do złożenia …6.. PODANIE O INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW.Podania należy składać w Sekretariacie Katedry Fizjoterapii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt