Oświadczenie majątkowe radnego gminy jak wypełnić

Pobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.. Trzeba też wpisać mienie .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy ….………., dnia .. r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. At (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) \ \ \ \ j A\J A urodzony (a).. 3.Jakie dokumenty muszę wypełnić?. Zamieścił też adnotacje i uwagi umożliwiające poprawne wypełnienie oświadczenia majątkowego.oświadczenie majątkowe należy wypełnić starannie, rzetelnie, nie pomijając żadnej rubryki, należy wskazać posiadany majątek w kraju i za granicą, należy wykazać wierzytelności, należy określić panującego między małżonkami ustroju majątkowego lubOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy dnia (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia .oświadczenie, jak i majątek wspólny.. Formularz oświadczenia majątkowego (wzór formularza poniżej, w informacjach dodatkowych) Jak wypełnić dokumenty?. 3.Pierwsze oświadczenie majątkowe składa się w terminie 30 dni od dnia: 1) Złożenia ślubowania przez radnego, 2) Powołania na stanowisko, 3) Zatrudnienia, 4) Otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty według stanu na dzień objęcia stanowiska.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy ..

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór oświadczenia.

W oświadczeniu majątkowym ujawnia się dobytek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową.. Część A dane w oświadczeniu należy zamieszczać w sposób czytelny, pismem maszynowym lub starannym pismem odręcznym, osoba składająca oświadczenie wpisuje w oświadczeniu dane wskazane w odpowiednim punkcie, jeżeli jej dotyczy, w przeciwnym przypadku pozostawia tenwzorów formularzy o świadcze ń maj ątkowych radnego gminy, wójta, zast ępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz ądzaj ącej i członka organu zarz ądzaj ącego gminn ą osob ą prawn ą oraz osoby wydaj ącej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2003 r.Należy pamiętać, że składane oświadczenie majątkowe dotyczy: • majątku odrębnego oraz • majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.. 16 lutego 2021.. W przypadku, gdy poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "NIE DOTYCZY".. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się według wzoru określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Instrukcja wypełnienia oświadczenia o stanie majątkowym..

Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy.pdf.

Formularz oświadczenia majątkowego zawiera pouczenie, do którego wypełniający powinien się zastosować: Ile muszę zapłacić?. Składający oświadczenie nie deklaruje majątku odrębnego małżonka chyba, Ze jest użytkownikiem tego majątku.. UWAGA !. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KBOświadczenie majątkowe radnego gminy - druk do pobrania.. 2.Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i zagranicą.. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.Składane oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.. Jeżeli jakaś rubryka nie znajduje w danym przypadku zastosowania, to zgodnie z punktem 2 uwag do oświadczenia, należy wpisać "nie dotyczy",OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy .. Do prawidłowego wyswietlania oświadczeń majątkowych wymagany jest program do przegladania plików PDF jak np. Acrobat Reader DC.1 Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Przerośl, dnia r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Wypełnienie formularza za pośrednictwem niniejszej strony nie zwalnia z obowiązku złożenia oświadczenia zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ..

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy.

Wypełniając oświadczenie należy określićOsoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z. Publikujemy aktualne formularze informacji majątkowych /kic/Serwis Samorządowy PAPKażdy radny, wójt, starosta czy marszałek ma obowiązek złożyć coroczne oświadczenie majątkowe.. Przekazuje też jeden egzemplarz złożonych dokumentów urzędowi skarbowemu.Radny składa przewodniczącemu swojej rady (sejmiku województwa) oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą (art. 24h ust.. Opoczno., dnia 27.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu w ubiegłym roku (PIT).. Wzór oświadczenia majątkowego (wersja do edytowania)Dokument należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach..

w...ttt:...Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy.docx.

Składa się je na specjalnym druku, w terminie do 30 kwietnia.· oświadczenie majątkowe należy wypełnić starannie, rzetelnie, nie pomijając żadnej rubryki, nie pozostawiamy pustych rubryk, nie wpisujemy "nie" lub znaku "Z", nie skreślamy rubryk.. Druki oświadczeń.. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.. Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz: Kiedy złożyć dokumenty?Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".. 3.Ze względu na pojawiające się trudności w wypełnianiu oświadczeń majątkowych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprezentował wykaz najczęściej pojawiających się błędów i braków w oświadczeniach majątkowych.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów .Mazowiecki Urząd Wojewódzki opublikował poradnik dla JST, jak poprawnie wypełnić dokument, w którym zawarł informację o najczęstszych uchybieniach, które pojawiają się w oświadczeniach.. Osoba, której złożono oświadczenie majątkowe, przeprowadza jego analizę.. W przypadku, gdy oświadczenie majątkowe jest wypełnione drukiem maszynowymWzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotyczy".. Bardziej szczegółowo.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt