Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy prowadzi

Pobierz

Prowadzenie Rejestru Centralnego - opisowej i graficznej bazy danych wydanych decyzji pozwoleń na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji: o ustaleniu warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu warunków zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego).Decyzje administracyjne dotyczące zagospo darowania przestrzennego wydane w okresie od 01.07.2011 do 31.12.2014 8 3.1. zm./ - Strony postępowania z rejestrem mogą się zapoznać w pokoju nr 210.1.. Profil nabywcy; Koncesje; Obligacje; Plan postępowań o udzielenie zamówień; Ogłoszenia jednostek organizacyjnych miasta nie posiadajacych strony internetowejWojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.. 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, .1.. Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę 3.4.. Wydział Architektury.. Informacje.. Rejestr wydanych przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie art. 67 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.. oraz wniosków w sprawie sporz ądzenia lub zmiany planu miejscowego".. Obsługa kancelaryjno - biurowa Wydziału.. zagospodarowania przestrzennego.. 3. pr - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 1..

1 oraz w art.Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestrów decyzji, o których mowa w ust.. Zbiory są udostępnione pod adresem .. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.. zmianami),Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego - które wygasły zgodnie z ustaleniami art. 546 ust 1-3 ustawy prawo wodne.1.. Rejestr zezwoleń na utrzymywanie psa rasy .Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa kopie decyzji, o których mowa w ust.. Znak sprawy: GPM.6730.1.27.2013.DD Data wydania: 2013-07-15 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Strzelec KrajeńskichOpinia RIO o możliwości spłaty kredytu w kwocie 34.910.805,70; Zamówienia Publiczne .. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.. 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestrów decyzji, o których mowa w ust.. 1 oraz w art.1.. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy..

Wydane decyzje o warunkach zabudowy 3.2.

Umowa nr 62/2010 zawarta w dniu 18 marca 2010 r. pomi ędzy Gmin ą Kudowa Zdrój i Andrzejem W ęglarczykiem.. urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy.. Usługę można zrealizować w: urzędy miast lub gmin.. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.. Roboty budowlane; Usługi; Dostawy; Dialog techniczny; Zamówienia o wartości do 30.000 euro.. Marszałek województwa prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.. 1: Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.Typ: Formularz B Ogłoszono dnia: przez Anna Jurasz Zakres przedmiotowy decyzji: Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji: zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym na działkach nr ewid.. Aby uzyskać inne dane (dot.. (dalej także decyzje o ustaleniu lokalizacji icp); .. od wydanych decyzji, a także wniesienia skarg do sądu administracyjnego, skutkowała tym, że proces wydawania decyzji trwał nawet do kilku lat.. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów) należy skontaktować się z Urzędem (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin / telefon: 324590200 / e-mail: ).Zakres działania: 1..

... który zajmował się ustalaniem warunków zabudowy.Rejestry, ewidencje, archiwa.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.. Wzór rejestru decyzji o warunkach zabudowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.. 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i .. W sieci internet Urząd Miasta Radlin publikuje tylko wybrane rejestry.. Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3.3. urzędy miast na prawach powiatu.. Szczegółowe zasady jego prowadzenia określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu .krajowym i wojewódzkim prowadzi: UPiZP Art. 57.1 59 Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym prowadzi: UPiZP Art. 57.2 60 Post ępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy w szczególnych przypadkach mo żna zawiesi ć, jednak na czas nie dłu ższy: UPiZP Art. 62.1 61 W odniesieniu do tego samego terenu decyzj ę o warunkach zabudowy mo żna wyda ć: UPiZP Art. 63.1lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym; art. 57 ust.. 3: Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych..

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

wskaźnik intensywności zabudowy (3) szerokość elewacji frontowej .Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy: Wydział Architektury: Pokaż: Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym: Wydział Architektury: Pokaż: Rejestr wydanych decyzji o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektów: Wydział Architektury: Pokaż: Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowychW Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa wg przedstawionego poniżej wykazu.. .Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę ; Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ; Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ; Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Sierakowice; REFERAT ROLNICTWA.. 1 oraz w art. 57, uwzględniając w szczególności datę wydania decyzji oraz ustalenia w niej zawarte, a także .Na podstawie art. 67 ust.. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz.1198 z poźn.zm.). Nr 80 poz. 717 z późn.. Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r.. nr decyzji i data jej wydania, rodzaj inwestycji, nazwa i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, streszczenie ustaleń decyzji (1) linia zabudowy (2) max.. urzędy wojewódzkie.. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.. 2.Zgodnie natomiast z art. 57 ZagospPrzestrzU, wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym, marszałek województwa prowadzi rejestr tych decyzji, o ile inwestycja celu publicznego w niej ustalona ma znaczenie krajowe bądź wojewódzkie, natomiast wojewoda - na terenach zamkniętych.Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Podstawa prawna prowadzenia i udostępniania rejestru: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późń.. Dokumenty i materiały uwzgl ędnione w opracowaniuWniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący treści wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działek przy ul. Koncertowej Jednolity rejestr zmian Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - 2003 rok Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - 2004 rokWójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.. 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestrów decyzji, o których mowa w ust.. 1,Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy - prowadzony na podstawie art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.. oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestrów decyzji, o których mowa w ust.. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia ich wydania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt