Oświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola

Pobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.. 2.OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka .. (imię i nazwisko dziecka)Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu na potrzeby rekrutacji.. Harmonogram czynności i terminów - rekrutacja 2021_2022.Oświadczenie.. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja niżej podpisana/y Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w: Imię nazwisko ojca/prawnego opiekuna Adres zakładu pracy Telefon do zakładu pracy Wymiar etatu Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Miejsce zatrudnienia Matki (prawnego opiekuna) Miejsce zatrudnienia Ojca (prawnego opiekuna) Nazwa i adres zakładu pracy Wypełniają rodzice* .. z 2017 poz. 59 z późn.. 4.Rekrutacja do szkół i przedszkoli we Wrocławiu Odpowiedzi na pytana: jak zalogować się do systemu, jak zmienić hasło, gdzie jest najbliższe przedszkole.. zm.) oświadczenie wymagane jako potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Kłodawa, 17 marca 2021 r. INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCA REKRUTACJI Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie informuje, iż .OŚWIADCZENIE O SAMOZATRUDNIENIU Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………….………..

Załącznik nr 5 - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

r.załącznik do " Wniosku o przyjęci dziecka do Przedszkola Miejskiego w Mroczy" …………………………………… miejscowość, dataDokumenty rekrutacja.. Data……………………………………… …………………………….……….…………………… podpis pracodawcyZałącznik nr 4a do Wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Imię i Nazwisko ……………………………………….Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 .. zakładu pracy o zatrudnieniu: .. Rodzice korzystający z kryteriów I i II etapu postępowania do wniosku dołączają: 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 1),Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej Ja, niżej podpisany/a …………………………………….………………………….….……… (imię i nazwisko) zamieszkały/a ………………………………………………….……………………………….. Rodzeństwo kandydata kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu.. Załącznik nr 2 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. (imię i nazwisko) Zamieszkały /a: ……………………………………………………………………………………….Zaświadczenie o zatrudnieniu Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani .. .oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na oświadczenie, że przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem położonym najbliżej jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja niżej podpisana/y Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w: Imię nazwisko ojca/prawnego opiekuna Adres zakładu pracy Telefon do zakładu pracy Wymiar etatu Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Title: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu Author: UWM Last modified by: Dorota Nowakowska Created Date: 10/30/2007 6:52:00 AM Company: UWM Other titlesWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie nr 1 - wielodzietność: Oświadczenie nr 2 - samotne wychowanie: Oświadczenie nr 3 - szczepienia: Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 1 Zgodnie z art. 150 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U..

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dokumenty rekrutacyjne umieszczone w koszulce/kopercie (uzupełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata określonych kryteriów) prosimy .- oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (t.j.. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu,OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że pracuję, wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą: Lp..

... Osoby takie tak po zaznaczeniu odpowiedniego kryterium są zobligowane do dołączenia zaświadczenia o zatrudnieniu przy składaniu dokumentacji w placówce.

2 punkty.. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.. (adres zamieszkania)ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: - prowadzę/ nie prowadzę działalność gospodarczą - jestem/ nie jestem osobą współprowadzącą działalność gospodarczą - prowadzę/ nie prowadzę gospodarstwo rolneUmowy o prac ę zawartej na czas okre ślony do dnia: .. wz r za [wiadczenia o zatrudnieniu - do druku Author: Andrzej L. Szajna Created Date: 2/24/2010 4:31:21 PMo przyjęcie do przedszkola Oświadczam, że: w poprzednim roku szkolnym mój syn/ córka*: ……………………………………………….. imię i nazwisko kandydata PESEL zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………………… starał/a* się o przyjęcie do tego przedszkola.ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Zaświadcza się, że Pan/Pani:……………………………………………………………………….. Nazwisko i imię rodzica Nazwa zakładu pracy /działalność gospodarcza 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt