Zasady wyboru reprezentacji pracowników ppk

Pobierz

Tymczasem wyłonienie reprezentatywnej grupy przedstawicieli zatrudnionych i podjęcie konsultacji z nimi może przysparzać wielu trudności organizacyjnych, chociażby w sytuacji, w której rozproszeni są oni w różnych jednostkach firmy na terenie całego kraju lub poza jego granicami.z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u danego Pracodawcy.. Jednak przedstawiciel ten nie ma uprawnień przyznanych przepisami prawa dla organizacji związkowej.. Jeżeli tych organizacji jest więcej, rozmowy trzeba przeprowadzić z każdą z nich.Natomiast najpóźniej na miesiąc przed zawarciem tej umowy podmiot zatrudniający musi dokonać wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi PPK.. Jeżeli Pracodawcy zależy na odpowiednich standardach przeprowadzeniaW związku z powyższym, w przypadku braku związków zawodowych, wyboru należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną zgodnie z art. 7 ust.. Wyboru tego należy dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników wyłonioną w tym podmiocie zatrudniającym.W podmiocie zatrudniającym, w którym nie istnieje żadna zakładowa organizacja związkowa wybór ppk powinien zostać dokonany w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.Ustawa nie przewiduje konieczności udokumentowania zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników, niemniej celem wykazania należytej staranności pracodawcy w procesie wyboru instytucji, z którą zawarta ma być umowa o zarządzanie PPK, zasadnym jest odpowiednie odzwierciedlenie tego procesu bądź to w pisemnym porozumieniu z reprezentantami pracowników bądź w protokole opisującym poszczególne etapy konsultacji z przedstawicielami osób, które będą uczestnikami PPK.Ustawa o PPK nie wskazuje trybu, w jakim należy wyłonić reprezentację pracowników..

Zgodnie z ustawą, wyboru musi dokonać pracodawca, w porozumieniu ze związkami zawodowy-mi lub reprezentacją pracowników.

4 Ustawy o PPK - a zatem z tak zwanym przedstawicielstwem pracowników ad hoc, powołanym do załatwienia konkretnej sprawy.Ustawa o PPK nakazuje pracodawcy dokonać wyboru instytucji finansowej w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.. Pracodawca ma obowiązek konsultowania bądź zawierania porozumienia z przedstawicielem załogi tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie przepisów .Zgodnie z art. 7 ust.. z o.o. § 1 Reprezentacja osób zatrudnionych wybierana jest w celu współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresieUstawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na podmioty zatrudniające obowiązek uzgodnienia wyboru instytucji finansowej z właściwym podmiotem reprezentującym prawa osób zatrudnionych.. Zasady bezpiecznego wyboru reprezentacji pracowników: Bezpieczne wprowadzanie PPK Obowiązki pracodawcy przy wprowadzaniu planów kapitałowych dla pracowników Ważne informacje o PPK dla pracodawcyRegulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych Pracownicze Plany Kapitałowe PowerJobs sp.. Kandydatów na przedstawicieli należy zgłaszać komisji wyborczej w terminie do 3 dni przed wyborami..

Ustawa o PPK nie określa w jaki sposób mają być przeprowadzone wybory reprezentacji pracowników oraz w jaki sposób mają zostać przeprowadzone konsultacje.

3 ustawy o PPK to podmiot zatrudniający, wybiera instytucję finansową, której powierzy zarządzanie PPK.. Ważne, by wybór przedstawicieli był transparentny, bezstronny i nieograniczony, co musi znaleźć potwierdzenie w dokumentacji.Chęć zarządzania środkami zgromadzo- nymi w PPK zadeklarowało kilkanaście instytucji finansowych.. 3.Warto zwrócić uwagę, że ustawa o PPK nie określa konsekwencji wyboru dostawcy PPK wbrew zasadom współdziałania z reprezentacją lub związkami zawodowymi.Sposób wyboru reprezentacji załogi powinien dokładnie określać regulamin pracy lub inny wewnętrzny dokument pracodawcy, wskazując m.in.: liczbę przedstawicieli pracowników w danej firmie - zależnie od liczby zatrudnionych oraz zakresu konsultacji (np. w firmie poniżej 50 zatrudnionych może to być jeden reprezentant, w firmie do 100 zatrudnionych dwóch reprezentantów itd.. Wyboru tego dokonuje w porozumieniu ze stroną społeczną.. Nie jest jednak obowiąz-kowe zawarcie takiego dokumentu.W związku z powyższym, w przypadku braku związków zawodowych, wyboru należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną zgodnie z art. 7 ust..

Najlepszym materialnym dowodem takiego współdziała-nia powinno być pisemne porozumienie w sprawie wyboru określonej instytucji finansowej.

W przypadku jej braku konieczne jest wyłonienie reprezentacji pracowników w.Przepisy ustawy o PPK nie pozwalają wówczas zatrudniającemu na samodzielny wybór podmiotu zarządzającego programem.. To od efektywności firmy zarządzającej zależeć będzie jak duże oszczędności zgromadzą pracownicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt