Arkusz oceny pracy pedagoga szkolnego

Pobierz

Zgodnie z przepisami oświatowymi działania pracowników placówek oświatowych, w tym pedagoga szkolnego powinny podlegać monitorowaniu i ewaluacji.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. Ostatnia aktualizacja: 17 Maj 2013.. Monitorowanie procesu sprawdzania i oceniania uczniów w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2020 ; Arkusz dla pedagoga szkolnego.. Świnoujście.. W czasie odbywania praktyki student zapoznał się ze specyfiką pracy: a) pedagoga szkolnego, b) psychologa szkolnego, c) reedukatora, d) logopedy, e) pedagoga specjalnego, f) nauczyciela świetlicy szkolnej,ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaRoczne sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.. Arkusz oceny pracy pedagoga pozwala na ocenę jego pracy wg kluczowych kryteriów jakie należy uwzględnić analizując kompetencje i efektywność działań.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum..

Arkusz oceny pracy pedagoga szkolnego - AKTUALIZACJA.

Arkusz diagnostyczny trudności ucznia w nauce języka obcego Arkusz opracowany przez Annę Jurek Przesłała CianiaKwestionariusz wywiadu z rodzicami dotyczący zaburzeń odżywiania; Arkusz obserwacji dziecka pod kątem przemocy w rodzinie; Plan rozmowy z rodzicami ucznia; Scenariusz pierwszej (wstępnej) rozmowy z uczniem; Ramowy program działań pro&laktycznych i wychowawczych dla klas IV-VI; Arkusz samooceny pracy pedagoga szkolnego; Plan pracy pedagoga szkolnegoOcena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi - poziom wiedzy i umiejętności ucznia.. Arkusz do oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi przez pedagoga szkolnego.Ankieta dla rodziców ucznia klasy 1-3.. Data publikacji: 12 Grudzień 2011.Arkusz analizy pracy własnej nauczyciela.. KLAS 1-3SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHProtokół konkursowy eliminacji szkolnychWzór IPETWzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (półroczna)Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna)Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny .poprawki w arkuszu ocen może dokonać dyrektor lub wicedyrektor Anna Płoszyńska.. Istotą jest stała refleksja nad skutecznością podejmowanych działań..

Arkusz samooceny wicedyrektora/pedagoga szkolnego.

Arkusz hospitacyjny.. Arkusz oceny pracy pedagoga pozwala na ocenę jego pracy wg kluczowych kryteriów jakie należy uwzględnić analizując kompetencje i efektywność działań.Arkusz samooceny pracy pedagoga szkolnego.. Katra oceny pedagoga szkolnego może być wykorzystana w różnego typu szkołach.. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.aziennIK pracy psycnologa szKoInego roK szK01ny 8) dziennik pracy pedagoga szkolnego rok szkolny 2016/2017, 9) ksiqgq uczniów, 10) arkusz ocen uczniat 4) dokument- przedmiotowy system oceniania z 5) dokument - przedmiotowy system oceniania z 6) dziennik zajqé - 2016/2017 obowiqzujqcy od 28 sierpnia 2015 rokuOrganizacja pracy wychowawcy klasy, dyrektora przedszkola lub placówki .. / Sprawozdania i raporty / Arkusz do oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi przez pedagoga szkolnego .. 1 - Arkusz samooceny nauczyciela; zał.1 - Arkusz samooceny nauczyciela wychowania fizycznego.. Kategoria: Ocena pracy nauczyciela.. Wyniki posłużą nie tylko do autoewaluacji pracy konkretnego nauczyciela, ale także do ewaluacji działań z IPET lub innej dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych iKarta oceny pedagoga szkolnego..

Regulamin oceny pracy nauczycieli.

Realizacja kształcenia na odległość w I półroczu roku szkolnego 2020/2021; Arkusz dla nauczyciela.. Sułkowice.. Ostatnia aktualizacja: 24 Lipiec 2012.. Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego.. Wskazania do dalszej pracy z uczniem - ćwiczenie umiejętności kluczowych dla kontynuowania nauki szkolnej, - usprawnianie tempa i techniki czytania - trening czytania,ARKUSZ OCENY PRACY STUDENTA PODCZAS ODBYWANIA .. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.. Poprawnie organizuję proces dydaktyczny .Nowy system oceny pracy pedagoga i psychologa szkolnego 957 Z dniem 1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1133).osiąganie pozytywnych efektów pracy dokonuje samooceny własnej pracy z wykorzystaniem opinii uczniów, rodziców i innych nauczycieli; uwzględnia wnioski z ewaluacji w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej; wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy; Wykorzystywanie w pracy wiedzy iWilgocka - Okoń B. Dojrzałość szkolna..

Kategoria: Ocena pracy nauczyciela.

Dorota Bukowska.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXX .. różnych czynnościach życia szkolnego .. − Po upomnieniu przez nauczyciela sprząta swoje stanowisko pracy, porządkuje przybory w piórniku korzystaniu z toalety (rozebranie i założenieArkusz zamieszczony tutaj został przygotowany na II półrocze.. Dyrektor szkoły jest obowi ązany dokona ć oceny pracy nauczycielaPraca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące.. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Warszawa ( 2003 ) Arkusz Oceny Dojrzałości Szkolnej Bożeny Janiszewskiej W arkuszu ocenie podlega : dojrzałość fizyczna dziecka; lokomocja; manipulacja; lateralizacja; spostrzeganie wzrokowe; spostrzeganie słuchowe; myślenie; mowa; pamięć; uwaga; procesy emocjonalno motywacyjne; procesy społeczneArkusz samooceny pracy pedagoga szkolnego Plan pracy pedagoga szkolnego Karta pracy z uczniem mającym zaburzone funkcje wzrokowe Pomoc materialna Arkusz obserwacji zachowania ucznia Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży - narzędzia Protokół ze spotkania organizacyjnego dotyczącego planowanej współpracySprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.. b. Dzienniki lekcyjne Zawierają wymagane prawem zapisy.. Tematy lekcyjne wpisywane są w miarę systematycznie i są zgodne z tematami rzeczywiście realizowanymi na zajęciach.Ocena pracy nauczyciela mo że by ć dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 1) nauczyciela; 2) organu sprawuj ącego nadzór pedagogiczny; 3) organu prowadz ącego szkoł ę; 4) rady szkoły; 5) rady rodziców.. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….. Standardy jakości pracy nauczycieli; WYCIECZKISAMOOCENA NAUCZYCIELA - arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela Anna Romek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog.. Pełniona funkcja .Zgodnie z przepisami oświatowymi działania pracowników placówek oświatowych, w tym pedagoga szkolnego powinny podlegać monitorowaniu i ewaluacji.. Pobierz przykładowy wzór sprawozdania z pracy psychologiczno-pedagogicznej.. Testy Kompetencji Trzecioklasisty wykazywały .Bielsko-Biała.. W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2020/2021 5.. Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.. Ewelina Wieteska.. Wsparcie zespołu przedmiotowegoDOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI:Do pobrania:SPRAWOZDANIE WYCH.. W dokumencie uwzględniono m.in.:Kryteria oceny pracy nauczyciela Dowody spełniania kryteriów lub uzasadnienie spełniania kryteriów lub informacje nauczyciela o poziomie spełniania kryteriów Proponowana liczba punktów (Tabela) Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Znam podstawę programową kształcenia ogólnego - zadania szkoły oraz cele kształcenia, treści nauczania, warunki i sposób realizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt