Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej

Pobierz

Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn. (lub: Po wniesieniu uwag do protokołu o następującej .Protokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie.. Jednocześnie ustawa wskazuje, że zasady funkcjonowania rady określa jej regulamin.. Data publikacji: 7 października 2020 r. Jak wynika z przepisów, zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane.. Żaden inny przepis nie dotyczy protokołów z zebrań rady.Załącznik nr do protokołu z dnia 5 czerwca 2020r.. Prowadząca: Grażyna Tetelmajer.. Data: 26-01-2016 r. Członkowie rady pedagogicznej mogą wnioskować o zwołanie nadzwyczajnej rady pedagogicznej, np. w przypadku nagłego zdarzenia w szkole.. 1. rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowaniaProtokół Rady Pedagogicznej Szkoleniowej z dnia 25.10.2012r.. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń, dokumentuje jeden z członków Rady, zwany protokolantem.. Jeszcze jak sama pracowałam w szkole wiele się o tym mówiło.. Ka żdy z członków Rady zobowi ązany jest, w terminie 5 dni od daty sporz ądzenia protokołu, do zapoznania si ę z tre ści ą protokołu i ma prawo zgłaszania przewodnicz ącemu uwag do jego tre ści..

1TARProtokół z posiedzenia rady pedagogicznej jest informacją publiczną.

Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 22 września 2016 r. ( sygn.. Przykładowe wzory, o których mowa w pytaniu znajdują się na naszej stronie www.. Przedstawiamy przykładowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny w przedszkolu.Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. SpotkanieZ argumentacją kobiety zgodził się WSA, który 26 września 2014 roku orzekł bezczynność w zakresie udostępnienia protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej i stwierdził, że miała .Oznacza to, że w ustawie używana terminologia to: zebrania rady pedagogicznej (nie: posiedzenia, obrady, spotkania itp.)..

Przebieg:Jak należy pisać protokół z Rady Pedagogicznej?

USTALENIA FORMALNE A.. Informacja o awansach zawodowych.. Posiedzenie Rady Pedagogicznej jest prawomocne.. Jeżeli dyrektor nie wykona posiedzenia rady pedagogicznej w jej zastępstwie, można uznać, że nie wykonał zadania przewidzianego w planie szkoły.. Informacja o kadrze Zespołu.. Obszerność i budowa protokołu zależy przede wszystkim od protokołowanego faktu.Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014Na posiedzeniu obecnych było ….. Uzasadnienie: Protokół jest sprawozdaniem z obrad, posiedzenia np. rady pedagogicznej.Celem RADY Pedagogicznej jest zapobieżenie sytuacji sprzecznej z interesem uczniów oraz z interesem szkoły.. Dokument: Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów.. Posiedzenia rad pedagogicznych są istotne z punktu widzenia realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i niewątpliwie protokoły z tych posiedzeń stanowią dane publiczne podlegające udostępnieniu - takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd .protokołu.. Data publikacji: 7 lipca 2017 r. Wszystkie zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane.. Czy można się zapoznać z protokołem zebrania rady pedagogicznej, czy można go dostać i wykorzystać w innych celach, jakie należy wskazać .Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej SOSW CA i CZR w dniu 7.04.2020 r. [posiedzenie o charakterze zdalnym, z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych w postaci emaili - na podstawie § 11a..

Odczytano protokół poprzedniego posiedzenia i przyjęto bez zastrzeżeń.

5.Jeżeli w posiedzeniu rady pedagogicznej biorą udział osoby spoza grona nauczycielskiego, informacja o obecności tych osób powinna zostać zaznaczona w protokole, a protokół podpisany zgodnie z powyższymi zasadami.. W terminie do 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując go w wersji elektronicznej - ustawienie stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5 cm, prawy: 1,5 cm.. Tajemnica Rady Pedagogicznej to temat wracający jak bumerang.. obliguje do protokołowania zebrań rady pedagogicznej, nie określając zawartości, zasad i sposobów jego prowadzenia.Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. z zebrania informacyjnego Rady Pedagogicznej.. Takie zebranie może również zwołać dyrektor szkoły lub organy zewnętrzne.. Porządek zebrania (przepisujemy porządek obrad):1.. Temat: Doskonalenie umiejętności monitorowania i dokumentowania realizacji podstawy programowej.. ust.. Ogólne cechy protokołu jako pisma użytkowego Protokół to gatunek wypowiedzi użytkowej - bliski sprawozdaniu czy relacji - nastawiony na przekaz informacji o jakimś wydarzeniu..

Protokół z posiedzenia protokolant sporz ądza w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.

Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.Posiedzenie Rady Pedagogicznej miało charakter: podajemy w tym miejscu typ posiedzenia Rady Pedagogicznej np.: organizacyjne, szkoleniowe, klasyfikacyjne, analityczno - programujące, podsumowujące, zwołane w trybie: pilnym, zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej.. A to może wiązać się z rozwiązaniem umowy o pracę z takim dyrektorem.Grzywna za brak udostępnienia protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej.. Przepis art. 43 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej u.s.o.). Program: 1.Opracowanie teoretyczne powyższego tematu poparte prezentacją multimedialną.. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. osób, nieobecnych ….. II SA/Po 64/16) kontrolował proces udostępniania informacji publicznej, w którym wnioskodawca wniósł do Dyrektora Szkoły Podstawowej o udostępnienie ,,wszystkich protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej .Protokół posiedzenia rady pedagogicznej a jawność protokołu.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Niezależnie jednak od formy, protokół musi być akceptowany przez członków rady.. 2.Dyskusja problemowa.. 3.PROTOKÓŁ Nr 1 Posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika UW z dnia 26 listopada 2019 r. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika prof. dr hab. Zbigniew Izdebski powitał zebranych na pierwszym posiedzeniu Rady, zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.Dyrektor wyznacza termin nadzwyczajnego zebrania rady pedagogicznej.. hab. Zbigniew Izdebski otworzył zdalne posiedzenie Rady, serdecznie witając obecnych na ostatnim posiedzeniu Rady kadencji 2019-2020.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/20129 pytań i odpowiedzi o protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej.. Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. Sprawozdanie z wyników nauczania i frekwencji osiągniętych przez uczniów klasy .. w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu dotyczącego wyników nauczania i frekwencji w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3.Przykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt