Prośba o przesunięcie terminu składania ofert

Pobierz

Z O.O. która stała się spółka Qiagen Polska Sp.. na termin odleglejszy (o kilka dni).MODYFIKACJA SWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ciepła technologicznego na potrzeby budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. 272015 kB Zapisz .1 Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do znieczulania dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Op. (Znak sprawy: ZOZ/07-ZP/09) ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Dotyczy Zał .obowiązek przesunięcia terminu składania ofert w wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.. Przy czym, ustalając ostatni dzień, w którym złożenie prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje z zachowaniem terminu, zamawiający nie bierze pod uwagę dnia otwarcia ofert.. Nie przedłużył terminu otwarcia ofert (termin jutro rano).Czas o jaki zostanie przedłużony termin składania ofert przez Wykonawców ustala samodzielnie Zamawiający (KIO/KD 6/2014), biorąc pod uwagę wprowadzone w SIWZ zmiany..

Chcę tez przesunąć na piatek termin otwarcia ofert.

Jeżeli działanie to miało wpływ na wynik postępowania .przetarg nieograniczony - przedłużenie terminu składania ofert - forum Zamówienia publiczne - dyskusja Witajcie, na początek parę słów o samym przetargu .. ważne są daty, więc od tego.. - GoldenLine.plO zmianie terminu składania ofert bez wskazania nowego terminu.. Otóż Zamawiający ostatnich odpowiedzi i wyjaśnień do SIWZ udzielił na swojej stronie w ostatni piątek popołudniu, wprowadził zmiany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu również.. Tytułem przykładu.Uznając modyfikację terminu składania ofert za zmianę istotną, zamawiający zobowiązany jest do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie w nich zmian wskazuje Konrad Różowicz.Ponadto, w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert w Zamawiający dokonuje zmiany treprzedmiotowym postępowaniu, ści SIWZ w poniższym zakresie: Rozdział XI pkt 1 i 3 Było: 1.. Czy w związku z tym wystarczy zamieścić informację o przesunięciu terminu w odpowiedzi na pismo i zamieścić to na tablicy i stronie internetowej, czy muszę poprawić ogłoszenie i wysłać do publikacji ?. 981 orzeczeń .O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Na podstawie z art. 38 ust.. Zapytanie do SIWZ to nie jest.. Tym razem będzie o pewnym specyficznym przypadku, w którym przepis ten znajduje zastosowanie, a który może budzić pewne .W razie zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamawiający ma obowiązek przedłużenia terminu składania ofert, tylko jeśli zmiana ogłoszenia spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w ofertach..

4 ZaproszeniaZwracam się prośba o przesunięcie terminu składania ofert do 08.01.2020.

(KIO/KD 6/14)Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust.. Przykładowo, w przypadku 7-dniowego terminu składania ofert, jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu 1 września np. o godzinie 14:00, to minimalny termin składania ofert powinien upływać 8 września o godzinie 24:00.Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 39/A/2014).Wykonawca może zwrcić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.. Wpłynęło pytanie na które mimo, że jest po terminie chcę odpowiedzieć.. "Przepisy PZP pozostawiają względną swobodę Zamawiającemu co do określenia okresu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert.". Długość przedłużenia zaś zależy od okoliczności danej sytuacji i powinna być wystarczająca, aby wprowadzić zmiany w ofercie.Prośba o przesunięcie terminu składania wniosków na lata 2018/19 wynikła z opóźnienia z przesyłaniem umów przez KOWR na realizację projektów na rok 2017/2018..

Załączniki: Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego.pdf.

Czas ten jest potrzebny do dobrego i spokojnego przygotowania projektów.Pytanie 2 Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.08.2019 r. Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.08.2019 do godziny 12:00 i tym samym zmienia termin otwarcia ofert na dzień 29.08.2019 godzina 12:15 Z upoważnieniaTemat: Przesunięcie terminu otwarcia ofert.. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie pźniej niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie pźniej niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o ktrym mowa w art. 138 ust.. Gdy wykonawca zwróci się do zamawiającego o dokonanie zmiany treści SIWZ, przepisy Pzp nie przewidują obowiązku udzielania jakiejkolwiek odpowiedzi temu wykonawcy, a także zamieszczenia jakiejkolwiek informacji na stronie internetowej, na której SIWZ .Zamawiający w każdym uzasadnionym przypadku powinien przychylić się do wniosków wykonawców o przesunięcie terminu wyjaśnienia treści oferty, czy przesunięcie terminu składania ofert, jeśli potrzebują dodatkowych informacji i czasu na ich uwzględnienie, czy dla dodatkowego zweryfikowania dokumentów przed ich złożeniem.W związku z bardzo krótkimi terminami postępowań w ogłoszonych konkursach ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2009, Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócił się z prośbą do NFZ o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni..

Prośba o przesunięcie terminu składania ofert: 2020-05-22 10:51: Dodatkowe pytania do oferty.

4a w związku z art. 40 ust.. Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na r.Jutro mam otwarcie ofert - przetarg unijny.. 665 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).obowiązek przesunięcia terminu składania ofert w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. 1 pkt 7 Pzp.. Załącznik nr 3- SIWZ.pdf.. z o.o. Znak sprawy: PN 4/VII/2015 Pytanie 1: Zwracamy się uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych na organizowane przez Państwa postępowanie z dnia 31.07.br.. Pewnie niezbyt trudne pytanie, proszę wybaczyć.. Nie tak dawno poruszałem w szponach problem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust.. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie .Zaniechanie dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert, stanowi naruszenie art. 38 ust.. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ("Ustawa") w imieniu Instytutu Matki i Dziecka ("Zamawiający") zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak:Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt.. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się wskazanych niżej zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 472111 kB Zapisz.. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.07.2021 r. o godz. 14:00 .Odp: wniosek o przedłużenie terminu składania ofert.. Wąska 5-7, 31-057 KrakówPytanie: Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą w wyniku postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Przebudowa i remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni cytostatyków oraz przeniesienia zlikwidowanych pomieszczeń w inne miejsca wraz z przebudową instalacji wewnętrznych".Jakość oferty - 40%; Termin realizacji - 10%; .. 1 Prawa zamówień publicznych, w szczególności obowiązków informacyjnych gwarantujących zasadę przejrzystości postępowania.. Z O.O. i brakiem możliwości uzyskania pełnomocnictwa nowej Pani Prezes w okresie świąteczno-noworocznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt