Odmowa wpisu do rejestru działalności regulowanej

Pobierz

Oświadczenie.Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub jego odmowa następuje w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku.. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę .Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.. Pamiętaj: za złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym albo złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia dołączanego do wniosku, grozi ci kara w wysokości 10 000 zł.Odmowa wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.Działalność regulowana to taka, której rozpoczęcie poprzedza spełnienie przez przedsiębiorcę warunków określonych przepisami prawa oraz uzyskanie przez niego wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej np. do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Organ, który prowadzi rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu do tego rejestru, na wniosek przedsiębiorcy..

Załączniki do procedury: Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej - załącznik do procedury GK-1.

Jest ona możliwa wyłącznie gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; wykreślono przedsiębiorcę z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).Zaistnienie któregokolwiek z powyższych przypadków spowoduje odmowę wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej..

Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.. Dzieje się tak po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej.Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli działasz jako spółka osobowa lub kapitałowa.. Odbiór zaświadczenia odbywa się osobiście u pracownika prowadzącego sprawę, lub zasprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, praw, obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych detektywów oraz zgłoszenia zamiaru czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 .3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji..

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydawane jest zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub jego odmowa.1.

1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;Czy instytucja wpisu do rejestru działalności regulowanej jest dobrym sposobem osiągnięcia tych celów, spróbu­ ję rozstrzygnąć w ostatniej części artykułu.. Wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia.Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust.. Opłaty: Opłata skarbowa: 50 zł - za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 50 zł.. Wydział Gospodarki Komunalnej.. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;Odmowa wpisu do rejestru..

5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera ogólne unormowa­ nie wpisu do rejestru działalności regulowanej, odsyłając w art. 64 do ustaw od­określone warunki i uzyska wpis w rejestrze działalności regulowanej; Odmowa wpisu - organ prowadzący odmawia wpisu w przypadkach określonych w art. 43 ust 3.. Prawa przedsiębiorców Rejestry działalności regulowanej są jawne i spełniają przede wszystkim funkcję źródła informacji dotyczących przedsiębiorcy.Odmowa wpisu do rejestru jest możliwa tylko gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, wykreślono przedsiębiorcę z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,1.. Koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.. Organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;2. odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy: - wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; - przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust.. Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji .Działalność regulowana Działalność regulowana to najprostsza formą reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt