Dokumentacja cen transferowych limity

Pobierz

W ustawie zostały określone progi kwotowe dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, które są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.Dokumentacja Cen Transferowych 2017/2018.. W związku z tym przypominamy najważniejsze informacje i terminy dotyczące cen transferowych.Ceny transferowe - zmiany w 2021 r. 2 kwietnia 2021 r. Nikogo już nie dziwi, że wraz z rozpoczęciem nowego roku podatnicy mogą spodziewać się zmian w obszarze cen transferowych.. Dotychczas analizy te były obowiązkowe tylko dla podmiotów, których przychody lub koszty w roku poprzednim przekroczyły 10 mln EUR.wszystkie transakcje towarowe i finansowe, które przekroczyły limit 10 mln PLN netto; wszystkie transakcje usługowe i pozostałe o wartości ponad 2 mln PLN netto; metody używane do weryfikacji i ustalania cen transferowych; wskaźniki poziomu zysku wykorzystane do analizy porównawczej w dokumentacji cen transferowych.- 20 mln euro - dokumentacja grupowa (ang. master file), czyli dokumentacja cen transferowych wraz z opisem grupy; - 750 mln euro - raport według krajów (ang. country-by-country reporting).. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych normuje sposoby ustalania cen transferowych oraz warunki, po zajściu których podatnicy obowiązani są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.Dokumentacja cen transferowych - limity..

Jak określać limity transakcji między podmiotami powiązanymi?

1 ustawy o CIT podmioty powiązane powinny w dokumentacji sporządzonej za 2019 r. wskazać, że ceny transferowe zostały ustalone zgodnie z zasadą rynkową.. Progi istotności transakcji dla których niezbędne jest przygotowanie dokumentacji są wskazane w tabeli poniżej.. Jednak ci, którzy dotychczas ją przygotowywali, wykonując ją za 2017 r., będą zaskoczeni zakresem, jaki obecnie ona obejmuje.Obligatoryjnym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych stała się analiza cen transferowych w formie analizy porównawczej lub analizy zgodności (wyjątki w tym zakresie zostały przewidziane dla transakcji finansowych oraz usług o niskiej wartości dodanej spełniających określone warunki, o których piszemy dalej).. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2018 r. dokumentację cen transferowych przygotowuje się dla transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, jeżeli łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że wprowadzono różne traktowanie dla różnych podatników.Podmioty powiązane nie będą musiały sporządzać dokumentacji cen transferowych, o ile transakcja zostanie zawarta między dwoma podmiotami powiązanymi spełniającymi dwa podstawowe warunki: Podmioty nie mogą być zwolnione z opodatkowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i nie mogą korzystać z ulgi na wsparcie nowych inwestycji,Dokumentacja cen transferowych dotyczy progów: 20 000 euro - dla transakcji z rajami podatkowymi..

Od 2017 r. obowiązują zmienione regulacje w zakresie cen transferowych.

Wzrost poziomu przychodów/kosztów księgowych ma również wpływ na wartość transakcji dla której należy sporządzać dokumentacje cen transferowych.Od 2019 roku lokalną dokumentację cen transferowych (tzw. local file) sporządza się dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekroczy w roku obrotowym: 10 mln PLN w przypadku transakcji towarowej bądź finansowej; 2 mln PLN w przypadku transakcji usługowej bądź innej.ProGI DoKUMentacyJne lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość - pomniejszona o podatek od towarów i usług - przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne: 10 mln zł w przypadku transakcji towarowej lub fi nansowej 100 tys. zł100 000 000 euro - to próg wynosi równowartość 500 000 euro..

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych stanowi duże wyzwanie dla podatników.

Nie inaczej jest w przypadku bieżącego roku - od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja przepisów o cenach transferowych.. Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja cen transferowych.Ustawodawca znacząco podwyższył progi wartości transakcji, dla których trzeba sporządzać dokumentację.. Równocześnie, dla podmiotów zamykających rok podatkowy do 31 stycznia 2021 roku wciąż obowiązuje nowy termin składania informacji TPR..

Wielu podatników po raz pierwszy w 2018 r. musiała sporządzić dokumentację cen transferowych.

140 000 euro - przy przekroczeniu 20 000 000 euro przychodu lecz nie więcej .Ceny transferowe - Progi dokumentacyjne 2021.. Wprowadzone tym razem zmiany mają .Przypominamy o obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. oraz informujemy, że od 2020 r. do dokumentowania transakcji dokonanych między podmiotami powiązanymi zastosowanie znajdą obowiązkowo nowe przepisy (podatnik nie będzie mógł już zatem dokonać wyboru, według jakich zasad sporządza dokumentację TP, tj. poprzednich czy obecnie obowiązujących).Zgodnie z art. 11k ust.. Tym samym, podatnik ma obowiązek posiadać dokumentację cen transferowych dla transakcji, której wartość netto przekroczyła 10 mln zł (transakcje towarowe i finansowe) lub 2 mln zł (transakcje usługowe oraz innego rodzaju).Limity do dokumentacji cen transferowych w kwotach netto.. Lokalna dokumentacja cen transferowych będzie sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi .Dokumentacja cen transferowych dla transakcji udzielenia lub uzyskania finansowania powinna być przygotowywana zgodnie z takimi samymi zasadami, jak dla pozostałych transakcji.. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne: 500.000,00 PLN - od 2021 r. sporządzenie .Dokumentacja cen transferowych - limity Jak określać limity pomiędzy podmiotami powiązanymi?. 100 000 EUR - jeśli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego strony transakcji, 30 000 EUR - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo.Ceny transferowe - limity - TP Advisory.. (transakcję towarowe i finansowe) oraz 2 000 000 złotych !. Warto zwrócić uwagę, że już na wstępie .Obecnie lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne: 2 000 000 PLN - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt a - c.Podatnicy należący do dużych grup kapitałowych i zobowiązani do posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. master file) mogą również liczyć na odpowiednie odroczenie terminu dla tej dodatkowej dokumentacji - mija on w ciągu trzech miesięcy od upływa przedłużonego terminu na sporządzenie dokumentacji lokalnej.. - transakcje z podmiotami powiązanymi.. Dla podatników z rokiem podatkowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. oznacza to w praktyce konieczność posiadania takiej dokumentacji do 31 marca 2022 r.Obecne regulacje wskazują progi wartości transakcji jednorodnych, powyżej których konieczne jest sporządzenie dokumentacji.. Nowe regulacje są bardziej skomplikowane i szczegółowe.. Wartością transakcji w tym wypadku nie są same odsetki, lecz całkowita wartość udzielonego lub uzyskanego finansowania.Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, zakres obowiązku raportowania cen transferowych poszerzył się o dwa nowe typy transakcji.. Sporządzenie dokumentacji Cen Transferowych od roku 2017 obejmuje podatników z przychodami lub kosztami za rok poprzedzający przewyższającymi 2 000 000 EUR..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt