Wfośigw wniosek o dofinansowanie radom

Pobierz

(48) 36 20 419; (48) 36 20 424. formularz kontaktowy.. Wnioski części B - ekologiczno-techniczne, odpowiednie dla danej dziedziny - komponentu ochrony środowiska, którego dotyczy zadanie.. Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych.. ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych.ogłoszenie o naborze wniosków - 19.09.2018; ogłoszenie o zmianie programu - 29.07.2019; ogŁoszenie o zmianie programu priorytetowego czyste powietrze - 15.05.2020 ; ogŁoszenie o naborze wnioskÓw dla beneficjenÓw uprawnionych do podwyŻszonego poziomu dofinansowania w ramach czĘŚci 2 programu priorytetowego "czyste powietrze"Wzory wniosków i druków do pobrania Nabory i konkursy Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KomunalnychW celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.Nasz wniosek o kolejną dotację na zarybianie, w kwocie 183.195 zł, rozpatrzony przez WFOŚiGW pozytywnie!. Adres: ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.. 04-11-2020, 12:18.Szczegóły Opublikowano: 18.01.2021 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza zmiany w zakresie naboru wniosków na finansowanie pożyczkowe dla zadań realizowanych w 2021 roku wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.Strona główna..

Złóż wniosek.

Załączniki do wniosku.. zasad, stosuje się zasady, którymi zostały one objęte, tj.:NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w ramach pp "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"Dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia Dotacje na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła Dotacje w ramach programu "Poprawa jakości powietrza KAWKA - w zakresie likwidacji palenisk węglowych " realizowanego w latach 2015 - 2017 i finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWnioski i formularze.. 4 Po złożeniu wniosku.. Uwaga!. Suma dotacji wynikająca z kategorii kosztów kwalifikowanych .Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 01.01.2018 r. stosuje się Zasady z dnia 29.01.2018 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r. Do zadań, na realizację których Fundusz udzielił dofinansowania przed dniem wejścia w życie ww..

Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.Złożenie wniosku o dofinansowanie.

Ważne informacje; Wymagana dokumentacja; Terminarz konsultacji; Pytania i odpowiedzi; Ogłoszenie o naborze; Kontakt; Oferta finansowania.. Oferty realizacji zadań publicznych.. Teraz na konto Okręgu PZW w Radomiu może wpłynąć trzykrotnie więcej środków.Łączna kwota dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie (lub z wnioskiem o dofinansowanie, jeśli zawarcie umowy nie zostało jeszcze potwierdzone przez wfośigw) 51.. Suma dotacji wnioskowanej lub rozliczonej w ramach wcześniejszych wniosków o płatność dotyczących umowy 52.. Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOSiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.. 26-600 Radom ul. Jana Kilińskiego 30. tel.. 5Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie dokumentacji dla przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków unii europejskiej Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-23 14:43:45 303 kBWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19) wśród Beneficjentów i Pracowników od dnia 12 października 2020 r. do odwołania, wprowadza się ograniczenia w kontakcie bezpośrednim..

Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie.

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOSiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów.. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>>.Zaloguj się.. Obsługuje powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński.Wniosek o realizację praw; Deklaracja dostępności; Czyste Powietrze.. Spotkania i konsultację możliwe będą jedynie w przypadku .Formularz wniosku Czyste Powietrze.. Wnioski części A - wspólne dla wszystkich rodzajów zadań.. - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach "Programu priorytetowego - Edukacja ekologiczna".. ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze.. Uwaga!. Wnioski części C - charakterystyka finansowa zadania, odpowiednia dla wnioskowanej formy dofinansowania zadania.- pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami - złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej..

Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia finansowego, udzielanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu.. W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" (Faza I) NFOSiGW ogłasza II w 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna".. Biuro Obsługi Mieszkańca pn - pt- w godz. 7:30 - 16:30 .W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: założyć konto w portalu beneficjenta na stronie (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta).. (nalezy dostarczyć również formę papierową wniosku) - otrzymywać informacje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku (obustronna komunikacja)Dotacje z WFOŚiGW dla OSP Ruszyła kolejna edycja dotacji dla OSP z NFOŚiGW W styczniu 2021 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".Formularz wniosku Czyste Powietrze.. Zasady dofinansowania; Nabory stałe; Programy; Konkursy; Państwowe Jednostki Budżetowe - PJB; Dopłaty do kredytów; Umorzenia; ZabezpieczeniaSposób składania wniosków.. Z ubiegłorocznego wniosku uzyskaliśmy ponad 61 tys. zł.. Urząd Miejski w Radomiu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt