Wniosek o płatność czyste powietrze katowice

Pobierz

Po zawarciu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), który stanowi załącznik nr 1 do umowy.Wniosek złożony w gminie, która zawarła porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze zostanie przekazany do właściwego WFOŚiGW i dopiero od daty przekazania liczony jest termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny w siedzibach poszczególnych, 16 terytorialnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ich stronach internetowych, a właściwie na Portalach Beneficjenta.W świetle aktualnego projektu zmian legislacyjnych wydawanie zaświadczeń dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy (w tym także w szczególności o dotację udzielaną przez wojewódzkie fundusze w ramach Programu Czyste Powietrze o podwyższonym poziomie .Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeWniosek o płatność .. - Program Czyste Powietrze daje możliwość wymiany przestarzałego kotła na nowoczesne źródło ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku jednorodzinnego .Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze..

Sprawdź wypełniony wniosek.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach: Katowice, ul. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.. Do wniosku należ dołączyć protokół odbioru częściowego .. Tutaj należy podać termin realizacji przedsięwzięcia, czyli datę jego rozpoczęcia oraz zakończenia.. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. Tak.Ulga termomodernizacyjna.. INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 41 333 59 16. email: .. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30)JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami.. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić doZłożenie wniosku o dofinansowanie..

1) Kiedy należy złożyć wniosek o płatność ?

Informacje nt Programu "Czyste powietrze" można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach: Uwaga!. Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokaluWarunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.. Gdzie składać wnioski.. Dodatkowo przez portal można: - pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami .. konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 15.05.2020 r. - poziom podstawowy i podwyższonyW tym celu należy złożyć wniosek o płatność częściową (załącznik do umowy o dofinansowanie).. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.. Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul.. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy; b. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00..

Czy mogę złożyć kolejny wniosek w ramach Programu?

Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.W dniu 16.11.2020 r. (środa) na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW Kraków został udostępniony wniosek o płatność w postaci aktywnego formularza PDF, który jest przeznaczony dla Beneficjentów wnioskujących o wypłatę środków w ramach realizacji umów z części 1 jak i części 2 Programu "Czyste Powietrze".. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.. Od 19 września 2018 można składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Zapraszamy Państwa do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA - internetowego systemu, w którym śledzić można stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.. ); Nr umowy - podać numery umów o dofinansowanie (nr umowy dotacji oraz nr umowy pożyczki - jeśli była zawarta, jeśli nie, proszę wpisać nie dotyczy); Wnioskuję o wypłatę kwoty :Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.. Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww.. Po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie, Beneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE tel..

Wzór wniosku o płatność Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8.

W Portalu Beneficjenta publikowane są informacje dla Kontrahentów WFOŚiGW w Katowicach.Nowa odsłona programu Czyste Powietrze - prezentacja NFOŚiGW z Akademii Czystego Powietrza Poniższe materiały NFOŚiGW udostępnia na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Dokument PobierzProgram Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach obsługuje Zespół ds. Programu Czyste Powietrze.. Zmiana w funkcjonowaniu Biur Funduszu w związku z Covid-19!. (interaktywny PDF) Część A - Informacje Ogólne.. INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA tel.. Karta oceny wniosku o dofinansowanie: 12.Załączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze: ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowychobjętego niniejszym wnioskiem.. Uwaga: do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2 albo 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (zwanego dalej Programem), poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, a także nie wcześniej niż data1 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: 11.. Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta - jeśli prace wykonał osobiście.Trzy miesiące na wypłatę dotacji w programie "Czyste powietrze" Monika, 2021-01-24 22:11:37 Wniosek złożony w lipcu 2019 r. , umowa podpisana w czerwcu 2020 r. , w listopadzie 2020 r. dostałam informację o tym, że dokumentacja jest zaakceptowana i złożeniu dyspozycji przelewu, do dnia dzisiejszego środki nie wypłacone.Jak wypełnić Wniosek o płatność: Nr wniosku - podać kolejny nr wniosku (jeżeli pierwszy w sprawie - to 1, itd.. email: Powietrze .. wnioski o umorzenie)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt